Müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna mediagear.ee (edaspidi mediagear.ee e-pood) omanik Mediagear OÜ vahel, mediagear.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Mediagear.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Mediagear OÜ on õigustatud Mediagear.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.mediagear.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.mediagear.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Mediagear OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. Mediagear.ee e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Mediagear.ee e-poes on hinnad toodud nii käibemaksuta kui ka käibemaksuga.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Maksmine”.

3.2. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.3. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) pärast tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Mediagear OÜ arvelduskontole.

3.4. E-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 10.00-18.00).

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

1) internetipanga kaudu. Makseteenust vahendab EveryPay AS.

2) pangaülekandega.

4.3. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.3. toimetatakse tooted Teile kohale, vastavalt Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud viisile.

5.2. Tooted koos toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetatakse kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 3-5 tööpäeva.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Mediagear OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.3. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Tooted toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine on võimalik, võttes ühendust Mediagear.ee e-poega, lisandub lisatasu.

5.4.1. Pakiautomaati saadetud tootele tuleb järele minna automaadi operaatori poolt kehtestatud tähtaja jooksul. Tähtajaks pakiautomaadist välja võtmata ning automaadi operaatori poolt Mediagear OÜ’le tagastatud toote saab kätte Mediagear OÜ kontorist.

5.4.2. Kui toode on saadetud kulleriga ning kullerfirma ei saa Teiega ühendust ning otsustab toote saatjale (Mediagear OÜ) tagastada, saab toote kätte Mediagear OÜ kontorist. 

5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Mediagear OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.6. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile või Mediagear.ee kontakttelefonile 5063010. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse pärast ekspertiisi. Juhul, kui Te seda ei tee, ei vastuta Mediagear OÜ:

  • defekti eest, mis on põhjustatud tootja poolt;
  • komplekti kuuluvate osade puudumise eest, mida on võimalik tuvastada visuaalsel vaatlusel.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Mediagear.ee elektronposti aadressile vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Mediagear.ee kontakttelefonil 5063010.

6.2. Kõikidele Mediagear.ee e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Tarbijal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-maili teel ning tagastama seejärel Mediagear.ee e-poele tellitud kauba. Vastavalt VÕS § 56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse raha kauba eest, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt. Kui tarbija on sõnaselgelt valinud Mediagear.ee pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Mediagear OÜ tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.4. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult, seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

6.5. Teil tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Mediagear OÜ’st ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Mediagear OÜ’l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Mediagear OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Mediagear OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Mediagear OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 1 aasta ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest.

7.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama.

7.3. Mediagear OÜ ei vastuta:

1) Ostja/tarbija süül toote halvenemise/kahjustumise eest.

2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Mediagear OÜ kulul.

7.5. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud Mediagear OÜ. Järgneva 6 kuu jooksul kannab vastavad kulud Mediagear OÜ üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

7.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.7. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Mediagear OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Mediagear OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Mediagear OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Mediagear OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Mediagear OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Mediagear.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus Mediagear OÜ-le teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Mediagear OÜ-l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Mediagear OÜ vahel seoses Mediagear.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse (aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn või e-posti aadressil ) või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Täpsem info vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta www.tarbijakaitseamet.ee ja www.komisjon.ee.

10. Diskleimer

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Mediagear OÜ jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul jätab Mediagear OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3 Mediagear.ee jätab endale õiguse loobuda müügist, kui tootega on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.

10.4 Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud.